Скочи на садржај

Streljačka optika za različite načine lova

U prošlosti, kada je način života bio jednostavniji, takva je bila i lovačka oprema, koja je u tadašnjem vremenu bila dostupna. Na puškama lovaca su se po mehaničkim mjerama počeli pojavljivati prvi ciljnici i ne tako davno smo na puškama domaćih lovaca mogli sresti ciljnike sa oznakama kao što su 4×32 ili 6×42. Ukratko te oznake opisuju četvorostruko odnosno šestostruko uvećanje i prečnik objektiva 32 odnosno 42 mm. Šta zapravo znači uvećanje? Najlakše ćemo si zamisliti ovako: kada gledamo predmet, udaljen 100 metara, kroz ciljnik sa 10x uvećanjem, kroz ciljnik vidimo taj predmet kao da je 10 metara udaljen od nas. Danas, kada je svijet malo komplikovaniji, a izbor lovačke opreme je izuzetan, sretaćemo na optičkim ciljnicima raznorazne oznake, samo prethodno spomenute (4×32, 6×42 itd.) praktično više nećemo. Mi lovci smo naime postali izbirljivi, želimo imati tehnički savršenu i kvalitetnu opremu, zbog čega više nismo zadovoljni sa fiksnim uvećanjima, jednim optičkim ciljnikom za sve moguće situacije i slično.

Streljačka optika za različite načine lova

Streljačka optika za različite načine lova

Teško možemo reći, da postoji univerzalni ciljnik, koji će zadovoljiti sve naše zahtjeve i očekivanja. Upravo zato danas imamo toliki izbor različitih proizvoda, a svaki od njih ima manje ili više tačno određenju svrhu. U ovom članku želimo predstaviti streljačku optiku, primjerenu za sledeće načine lova: lov čekanjem, lov šuljanjem, lov pogona i lov u visokim planinama. Vjerujem, da većina lovaca za svaki od nabrojanih načina lova još uvijek ne koristi svoj, namjenski optički ciljnik za svaku pojedinačnu vrstu lova, zbog čega ćemo pokušati izvući i jedan univerzalni optički ciljnik, koji bi mogli koristiti za sve spomenute načine lova, iako svestranost nužno znači i određene kompromise, koji odstupaju od ideala i naših želja.

Lov čekanjem

Priličan dio lova čekanjem se odvija ujutru, u vrijeme svitanja i večernjeg sumraka. Tada prije svega želimo da, uhvatimo što više svjetlosti i jasno vidimo divljač koju posmatramo. Takva situacija obično zahtijeva što veći prečnik objektiva, sa kojim ćemo uhvatiti što je više moguće svjetlosti, što u praksi najčešće znači nominalnu mjeru 56mm. Veći prečnici ne bi imali pravi efekat, jer je važan činilac i izlazna pupila. Prečnik izlazne pupile dobijemo tako, da prečnik objektiva podijelimo sa uvećanjem (kod ciljnika nominalnih dimenzija 8×56 to znači 56 mm : 8=7 mm). Prečnik zjenice ljudskog oka se mijenja u zavisnosti od jačine okolne svjetlosti (u mraku se raširi, u svijetlom se smanji), ali je činjenica, da se čovječija zjenica obično ne može raširiti na više od 7 mm. To istovremeno znači, i da bi veći ciljnik bio samo nepraktičniji za prenošenje, sa njim ne bi bili sposobni uhvatiti više svjetlosti u mraku, jer se naša zjenica ne može toliko raširiti, da bi sa njom mogli uhvatiti još više svjetlosti. Sve ovo važi za mladog čovjeka jer se starenjem sposobnost širenja zjenice još dodatno smanjuje, što znači, da je upitna smislenost i optičkog ciljnika 8×56, jer i sa manjim prečnikom ciljnika mogli postići jednak učinak. Naravno, veliki prečnik sočiva ne znači nužno i najveću propusnost svjetlosti, šta više za to su potrebne još i druge tehnologije, kao što su na primjer kvalitetni premazi sočiva i drugo. Obično se sa kvalitetom izrade streljačke optike povećava i propusnost svjetlosti (prije svega zbog upotrebljenih stakala – vrijedi izdvojiti HT (high transmittance) Schott i odgovarajuće premaze). Takođe je potrebno spomenuti, da u zadnje vrijeme popularni i inače veoma praktični ciljnici za varijabilnim uvećanjem nažalost nisu sposobni postići toliku propusnost svjetlosti, koju možemo postići sa uporedivim ciljnicima sa fiksnim uvećanjem. Uzrok je nalazi u jednostavnoj činjenici, konstrukcija ciljnika sa varijabilnim područjem uvećanja zahtjeva u svojoj gradnji, zbog svoje kompleksnosti, i više sočiva, a sa svakim dodatnim sočivom gubimo na propustljivosti svjetlosti. Sa kvalitetom ciljnika i korišćenjem naprednih tehnologija srazmjerno raste i cijena proizvoda.

Sa visokih čeka se mijenjaju i udaljenosti strijeljanja, od veoma kratkih ( u blizini hranilišta, na malim proplancima,…) do prilično udaljenih (na velikim poljima, travnjacima,…), zbog čega su poželjna i široka područja uvećanja, najčešće su to od dvostrukih pa tamo negdje do dvanaestostrukih pa čak i do petnaestostrukih uvećanja. Takvi ciljnici (sa prečnikom objektiva 56 mm) obično spadaju u dimenzijsko veće ciljnike koji su namijenjeni lovcima. Ciljnik prečnika 56 mm i fiksnim uvećanjem 8x trenutno proizvodi još samo kompanija Schmidt & Bender, a popularan je zbog svoje svjetlosti i jednostavne upotrebe. Još treba spomenuti da najsvjetliji ciljnici obično imaju četvorostruki faktor uvećanja.

Primjeri: 3-12×56, 2.4-12×56, 2,3-18×56,…

Streljačka optika za različite načine lova

Streljačka optika za različite načine lova

Lov šuljanjem

Lov šuljanjem je specifičan lov, koji zahtjeva spretnost, hitre reakcije i obično i dobru fizičku pripremljenost. Udaljenosti strijeljanja su obično umjerene, a lov se do sumraka obično već završi. Iz prethodno opisanog možemo pretpostaviti, da su glomazni i veliki ciljnici sa velikim prečnicima objektiva nepraktični i takođe nepotrebni, a preveliko uvećanja nam može više smetati nego koristiti. Obično su najkorisnija područja uvećanja od dvostrukog pa sve do desetostrukog ili dvanaestostrukog, idealan prečnik objektiva je zbog praktičnosti i kompaktnih dimenzija najčešće 42 mm. Trenutno se, najvjerovatnije najbolji izbor za lov šuljanjem, hvali sa oznakom 1.7-13.3×42, svakako ne smijemo zaboraviti ni na svestranu upotrebljivost klasičnog ciljnika 1.5-6×42.

Primjeri: 1.5-6×42, 1.7-10×42, 1.7-13.3×42, 2-12×50,…

Streljačka optika za različite načine lova

Streljačka optika za različite načine lova

Lov pogona

Kratke udaljenosti strijeljanja, brzi pogoci i potreba za širokim vidnim poljem. Tako nekako kroz objektiv možemo opisati lov pogona. Sa željom da što prije pogodimo u kičmu divljač koju želimo uloviti i zbog širokog vidnog polja u toku mjerenja oba oka držati otvorena, možemo jednostavno definisati idealnu streljačku optiku za takav oblik lova. Za lov pogona u obzir dolaze prije svega sledeće mogućnosti: crvena tačka, refleksni vizir i širokougaoni optički ciljnik. Slabost crvene tačke i refleksnog vizira je prije svega u tome, što nemaju mogućnost uvećavanja, koja je potrebna kod nešto daljih pogodaka. Tu se vidi i glavna prednost i univerzalnost širokougaonog optičkog ciljnika. Kod pogodaka na većim udaljenostima puno nam mogu pomoći različita područja uvećanja, nažalost sa takvim ciljnikom smo nešto sporiji nego sa crvenom tačkom ili refleksnim vizirom. Kod upotrebe širokougaonog optičkog ciljnika (ili drugog ciljnika) očna jabučica mora biti usklađena u oba smijera – kako lijevo/desno, tako i gore/dole i pri tome mora biti na tačno određenoj udaljenosti od okulara, jer samo tako možemo vidjeti cijelu sliku. Kod upotrebe crvene tačke ili refleksnog vizira to nije potrebno, zbog toga je upotreba tih sprava brža i više intinuitivna. Smisleno uvećanje kod lova pogona je 1x ili drugim riječima: bez uvećanja. Razlog se krije u tome, da kod gledanja bez uvećanja imamo oba oka otvorena, tako zauzmemo i veće vidno polje, što je od izuzetnog značaja kod divljači koja se pomjera. Kompanija Swarovski Optik je nedavno predstavila ni manje ni više nego širokougaoni ciljnika sa uvećanjem 0.75 i tako dokazala dvije stvari: prvo, da je to moguće i drugo, da možemo sa uvećanjem, manjim od 1x, zauzeti još šire vidno polje, što je na neki način revolucionarno. U svakom slučaju važi jednostavan odnos – što je manji prečnik objektiva i što je manje podešeno uvećane, tim imamo šire vidno polje. To treba imati na umu uvijek i svuda. Primjereni širokougaoni ciljnici za takav način lova su obično oni, koji imaju područje uvećanja između 1x i 6x, a najčešći prečnik objektiva je 24 mm. Kod svih optičkih ciljnika, namijenjenih lovu pogona, preporučuje se dnevno osvjetljenje (visokog intenziteta i jačine) krsta, jer se boja pozadine toku mjerenja mijenja, a želimo što bolju vidljivost crvene tačke (ili krsta) u svakom trenutku mjerenja.

Primjeri: 1-5×24, 1-6×24, 0.75-6×20,…

Lov u visokim planinama

Lov u visokim planinama, zbog prostranstva, prirode i fizičke zahtjevnosti uvijek važi za poseban lov. Svojevrstan lov,  kakav jeste, zahtjeva i primjerenu opremu. Pogoci na nešto većim udaljenostima su tu nešto sasvim obično, i zato i zahtjeva nešto veća uvećanja na optičkim ciljnicima. Upravo zbog fizičkog napora, je za prijatan lov u visokim planinama takođe značajno to da je oprema lagana. Ciljnici sa velikim objektivima (i posljedično masom) ne dolaze u obzir, jer bi nas takvi ciljnici, prije svega ometali u planinarenju. Pogoci su najčešće u toku dana i skoro nikad u kasnom mraku, gdje bi nam bili potrebni veliki objektivi i velika propustljivost svjetlosti u mraku. Za sve ciljnike sa većim uvećanjem, kakve i koristimo u visokim planinama, značajno je, da imaju podesivo paralakso, iako je problem paralakse kod gađanja na manjim udaljenostima (ispod 100 metara) izraženiji, u odnosu na veće udaljenosti. Pa ipak, radi se o neprijatnoj pojavi, kada u toku mjerenja, pomjeranje očiju izvan osi optičkog ciljnika (u bilo koju smjer) prouzrokuje, da se krst na cilju pomjera. Većina ciljnika, koja nema mogućnost (dodatne kupole) nastavljanja paralakse kod određenih udaljenosti, ima poravnanje kod udaljenosti od 100 metara. Ciljnici, koji imaju dodatnu kupolu za podešavanje paralakse, nam omogućavaju, da tu pojavu izbjegnemo kod različitih udaljenosti, u zavisnosti od trenutne situacije.

Još jedna stvar, koja nam može pomoći, a koja u visokim planinama stvarno služi svojoj svrsi, su balističke kupole (na ciljnicima koji ih imaju). Sa njima možemo, u zavisnosti od pada metka, na različitim udaljenostima, uporedo korigovati pomjeranje krsta, još prije nego što ispalimo metak i odredimo udaljenost koju ćemo gađati. Kao primjer navodimo Swarovski BT balističke kupole, kod kojih prethodno podesimo određene udaljenosti i sa pomjeranjem kupole na unaprijed podešenu tačku prije ispaljivanja samo izaberemo udaljenost, na koju gađamo. Opet druge kupole omogućavaju, da imamo na ciljniku oznake za tačno određene (unaprijed predviđene) udaljenosti i sa klikom uvijek jednostavno podesimo, na koju udaljenost ćemo gađati, jer se vać na kupoli vidi, gdje moramo kupolu prije gađanja namjestiti, da bi smo postigli pogodak na određenoj udaljenosti (primjer: ASV balističke kupole njemačkog proizvođača Zeiss). Ugrađen laserski daljinometar u optičkom ciljniku je praktičan, kada očekujemo gađanje na većoj udaljenosti, a sa sobom ne želimo nositi previše dodatne opreme.

Streljačka optika za različite načine lova

Streljačka optika za različite načine lova

Za lov u visokim planinama ima smisla, da je najveće uvećanje bar desetostruko, a prečnik objektiva negdje između 42 i 48 mm, 50 mm predstavlja nekako već maksimum, jer bi sa većim prečnikom objektiva samo drastično povećali dimenzije i masu opreme a bez prave dodatne koristi za lov u planinama.

Optički ciljnici, namijenjeni lovu u visokim planinama, trebaju imati tanak krst, koji neće bez potrebe pokrivati preveliki dio cilja, najbolje u drugoj žarišnoj ravni (što znači , da sa promjenom uvećanja debljina krsta ostaje konstantna).

Primjeri: 2.5-15×44, 3.5-18×44, 2-16×50,…

Svestani optički ciljnici

Uvijek, kada iskoristimo riječ »svestrano«,, treba biti svjestan, da će rezultat biti samo optimalan izbor kompromisa. Ako bi se morao odlučiti za jedan optički ciljnik, koji će mi služiti za najrazličitije načine lova, ukratko izabrao bih opšti ciljnik tipa 2-12×50 ili nešto slično. Umjerene dimenzije i ne prevelika masa, dovoljno veliki prečnik objektiva za lov u mraku i dovoljno široko područje uvećanja, koje je zadovoljavajuće i kako za gađanje na blizu, tako i za daleko. Preporučujem takođe i osvjetljenje za krst, koje se često pokaže kao veoma koristan dodatak, a kod izbor tipa montaže najvjerovatnije bih se odlučio za montiranje optičkog ciljnika na šinu. Za ostvarenje specifičnih želja u pogledu različitih načina lova biće potrebno nadograditi svoju lovačku opremu još nekim komadom streljačke optike.

Opšte preporuke

Prije kupovine optičkog ciljnika, prilikom izbora se trebamo voditi sledećim značajnim činiocima: kvalitet izrade, kvalitet sočiva, moguće usluge nakon kupovine, ugled proizvođača, ergonomija proizvoda itd. Garancijski rok, koji nam daje proizvođač za moguće popravke u primijećene greške na proizvodu, sigurno nije zanemarljiv činilac prije kupovine. Najznačajnije tehničke karakteristike, koje su važne i koje treba imati na umu, a u zavisnosti od naših potreba u lovu, su: područje uvećanja, prečnik sočiva, najmanja i najveća udaljenost oka, minimalno i maksimalno vidno polje, mračni faktor, propustljivost svjetlosti, osvjetljenje krsta, podesiva paralaksa, otpornost na rosenje i vodu, težina,…

Pored opštih, prethodno nabrojanih činilaca, treba imati na umu i neke korisne dodatke, koje nam nudi tržište a koji nam u lovu mogu olakšati život. Izdvojio bih osvjetljenje krsta (obično sa crvenom tačkom), koje je danas skoro neophodno, jer su krstovi uglavnom izuzetno tanki, i to sa razlogom! Što je tanji krst, manje nam zaklanja sliku. Naravno, to takođe znači, da ćemo u mraku zbog tamne pozadine, taj krst veoma teško vidjeti.

Još posebno mi se čini važan i izbor montažnih elemenata, sa kojima će ciljnik postati jedno sa puškom. Mislim, da su za lov praktične uklonive i ponovljive montaže, jer možemo ciljnik, u gustom, zaraslom terenu, jednostavno odstraniti i staviti u ranac (slično i u planinama, gdje je povremeno potrebno i nešto penjanja). Ja ciljnik takođe odstranim, kada se uhvatim temeljnog čišćenja puške,inače bi mi samo bio na putu prilikom zadatka.

Znam da je izbor primjerenog optičkog ciljnika zahtijevan zadatak, ipak taj zadatak ćemo si značajno olakšati, kada si jasno zadamo svrhu, u koju ćemo taj ciljnik koristiti, i pri tome si još odredimo željeni cjenovni okvir. Spomenuću još jedan smislen savjet, koju sam već nekoliko puta poslušao: odnos cijene puške i optičkog ciljnika treba biti otprilike 1:1. Taj savjet se najčešće pokaže kao prilično racionalan izbor. Na osnovu tih činilaca vjerovatno ćemo se uskoro približiti optimalnom izboru.

Pa dobar pogled!

//

У прошлости, када је начин живота био једноставнији, таква је била и ловачка опрема, која је у тадашњем времену била доступна. На пушкама ловаца су се по механичким мјерама почели појављивати први циљници и не тако давно смо на пушкама домаћих ловаца могли срести циљнике са ознакама као што су 4кс32 или 6кс42. Укратко те ознаке описују четвороструко односно шестоструко увећање и пречник објектива 32 односно 42 мм. Шта заправо значи увећање? Најлакше ћемо си замислити овако: када гледамо предмет, удаљен 100 метара, кроз циљник са 10кс увећањем, кроз циљник видимо тај предмет као да је 10 метара удаљен од нас. Данас, када је свијет мало компликованији, а избор ловачке опреме је изузетан, сретаћемо на оптичким циљницима разноразне ознаке, само претходно споменуте (4кс32, 6кс42 итд.) практично више нећемо. Ми ловци смо наиме постали избирљиви, желимо имати технички савршену и квалитетну опрему, због чега више нисмо задовољни са фиксним увећањима, једним оптичким циљником за све могуће ситуације и слично.

Streljačka optika za različite načine lova

Streljačka optika za različite načine lova

Тешко можемо рећи, да постоји универзални циљник, који ће задовољити све наше захтјеве и очекивања. Управо зато данас имамо толики избор различитих производа, а сваки од њих има мање или више тачно одређењу сврху. У овом чланку желимо представити стрељачку оптику, примјерену за следеће начине лова: лов чекањем, лов шуљањем, лов погона и лов у високим планинама. Вјерујем, да већина ловаца за сваки од набројаних начина лова још увијек не користи свој, намјенски оптички циљник за сваку појединачну врсту лова, због чега ћемо покушати извући и један универзални оптички циљник, који би могли користити за све споменуте начине лова, иако свестраност нужно значи и одређене компромисе, који одступају од идеала и наших жеља.

ЛОВ ЧЕКАЊЕМ

Приличан дио лова чекањем се одвија ујутру, у вријеме свитања и вечерњег сумрака. Тада прије свега желимо да, ухватимо што више свјетлости и јасно видимо дивљач коју посматрамо. Таква ситуација обично захтијева што већи пречник објектива, са којим ћемо ухватити што је више могуће свјетлости, што у пракси најчешће значи номиналну мјеру 56мм. Већи пречници не би имали прави ефекат, јер је важан чинилац и излазна пупила. Пречник излазне пупиле добијемо тако, да пречник објектива подијелимо са увећањем (код циљника номиналних димензија 8кс56 то значи 56 мм : 8=7 мм). Пречник зјенице људског ока се мијења у зависности од јачине околне свјетлости (у мраку се рашири, у свијетлом се смањи), али је чињеница, да се човјечија зјеница обично не може раширити на више од 7 мм. То истовремено значи, и да би већи циљник био само непрактичнији за преношење, са њим не би били способни ухватити више свјетлости у мраку, јер се наша зјеница не може толико раширити, да би са њом могли ухватити још више свјетлости. Све ово важи за младог човјека јер се старењем способност ширења зјенице још додатно смањује, што значи, да је упитна смисленост и оптичког циљника 8кс56, јер и са мањим пречником циљника могли постићи једнак учинак. Наравно, велики пречник сочива не значи нужно и највећу пропусност свјетлости, шта више за то су потребне још и друге технологије, као што су на примјер квалитетни премази сочива и друго. Обично се са квалитетом израде стрељачке оптике повећава и пропусност свјетлости (прије свега због употребљених стакала – вриједи издвојити ХТ (хигх трансмиттанце) Счотт и одговарајуће премазе). Такође је потребно споменути, да у задње вријеме популарни и иначе веома практични циљници за варијабилним увећањем нажалост нису способни постићи толику пропусност свјетлости, коју можемо постићи са упоредивим циљницима са фиксним увећањем. Узрок је налази у једноставној чињеници, конструкција циљника са варијабилним подручјем увећања захтјева у својој градњи, због своје комплексности, и више сочива, а са сваким додатним сочивом губимо на пропустљивости свјетлости. Са квалитетом циљника и коришћењем напредних технологија сразмјерно расте и цијена производа.

Са високих чека се мијењају и удаљености стријељања, од веома кратких ( у близини хранилишта, на малим пропланцима,…) до прилично удаљених (на великим пољима, травњацима,…), због чега су пожељна и широка подручја увећања, најчешће су то од двоструких па тамо негђе до дванаестоструких па чак и до петнаестоструких увећања. Такви циљници (са пречником објектива 56 мм) обично спадају у димензијско веће циљнике који су намијењени ловцима. Циљник пречника 56 мм и фиксним увећањем 8кс тренутно производи још само компанија Счмидт & Бендер, а популаран је због своје свјетлости и једноставне употребе. Још треба споменути да најсвјетлији циљници обично имају четвороструки фактор увећања.

Примјери: 3-12кс56, 2.4-12кс56, 2,3-18кс56,…

Streljačka optika za različite načine lova

Streljačka optika za različite načine lova

ЛОВ ШУЉАЊЕМ

Лов шуљањем је специфичан лов, који захтјева спретност, хитре реакције и обично и добру физичку припремљеност. Удаљености стријељања су обично умјерене, а лов се до сумрака обично већ заврши. Из претходно описаног можемо претпоставити, да су гломазни и велики циљници са великим пречницима објектива непрактични и такође непотребни, а превелико увећања нам може више сметати него користити. Обично су најкориснија подручја увећања од двоструког па све до десетоструког или дванаестоструког, идеалан пречник објектива је због практичности и компактних димензија најчешће 42 мм. Тренутно се, највјероватније најбољи избор за лов шуљањем, хвали са ознаком 1.7-13.3кс42, свакако не смијемо заборавити ни на свестрану употребљивост класичног циљника 1.5-6кс42.

Примјери: 1.5-6кс42, 1.7-10кс42, 1.7-13.3кс42, 2-12кс50,…

Streljačka optika za različite načine lova

Streljačka optika za različite načine lova

ЛОВ ПОГОНА

Кратке удаљености стријељања, брзи погоци и потреба за широким видним пољем. Тако некако кроз објектив можемо описати лов погона. Са жељом да што прије погодимо у кичму дивљач коју желимо уловити и због широког видног поља у току мјерења оба ока држати отворена, можемо једноставно дефинисати идеалну стрељачку оптику за такав облик лова. За лов погона у обзир долазе прије свега следеће могућности: црвена тачка, рефлексни визир и широкоугаони оптички циљник. Слабост црвене тачке и рефлексног визира је прије свега у томе, што немају могућност увећавања, која је потребна код нешто даљих погодака. Ту се види и главна предност и универзалност широкоугаоног оптичког циљника. Код погодака на већим удаљеностима пуно нам могу помоћи различита подручја увећања, нажалост са таквим циљником смо нешто спорији него са црвеном тачком или рефлексним визиром. Код употребе широкоугаоног оптичког циљника (или другог циљника) очна јабучица мора бити усклађена у оба смијера – како лијево/десно, тако и горе/доле и при томе мора бити на тачно одређеној удаљености од окулара, јер само тако можемо виђети цијелу слику. Код употребе црвене тачке или рефлексног визира то није потребно, због тога је употреба тих справа бржа и више интинуитивна. Смислено увећање код лова погона је 1кс или другим ријечима: без увећања. Разлог се крије у томе, да код гледања без увећања имамо оба ока отворена, тако заузмемо и веће видно поље, што је од изузетног значаја код дивљачи која се помјера. Компанија Сwаровски Оптик је недавно представила ни мање ни више него широкоугаони циљника са увећањем 0.75 и тако доказала двије ствари: прво, да је то могуће и друго, да можемо са увећањем, мањим од 1кс, заузети још шире видно поље, што је на неки начин револуционарно. У сваком случају важи једноставан однос – што је мањи пречник објектива и што је мање подешено увећане, тим имамо шире видно поље. То треба имати на уму увијек и свуда. Примјерени широкоугаони циљници за такав начин лова су обично они, који имају подручје увећања између 1кс и 6кс, а најчешћи пречник објектива је 24 мм. Код свих оптичких циљника, намијењених лову погона, препоручује се дневно освјетљење (високог интензитета и јачине) крста, јер се боја позадине току мјерења мијења, а желимо што бољу видљивост црвене тачке (или крста) у сваком тренутку мјерења.Примјери: 1-5кс24, 1-6кс24, 0.75-6кс20,…

ЛОВ У ВИСОКИМ ПЛАНИНАМА

Лов у високим планинама, због пространства, природе и физичке захтјевности увијек важи за посебан лов. Својеврстан лов,  какав јесте, захтјева и примјерену опрему. Погоци на нешто већим удаљеностима су ту нешто сасвим обично, и зато и захтјева нешто већа увећања на оптичким циљницима. Управо због физичког напора, је за пријатан лов у високим планинама такође значајно то да је опрема лагана. Циљници са великим објективима (и посљедично масом) не долазе у обзир, јер би нас такви циљници, прије свега ометали у планинарењу. Погоци су најчешће у току дана и скоро никад у касном мраку, гђе би нам били потребни велики објективи и велика пропустљивост свјетлости у мраку. За све циљнике са већим увећањем, какве и користимо у високим планинама, значајно је, да имају подесиво паралаксо, иако је проблем паралаксе код гађања на мањим удаљеностима (испод 100 метара) израженији, у односу на веће удаљености. Па ипак, ради се о непријатној појави, када у току мјерења, помјерање очију изван оси оптичког циљника (у било коју смјер) проузрокује, да се крст на циљу помјера. Већина циљника, која нема могућност (додатне куполе) настављања паралаксе код одређених удаљености, има поравнање код удаљености од 100 метара. Циљници, који имају додатну куполу за подешавање паралаксе, нам омогућавају, да ту појаву избјегнемо код различитих удаљености, у зависности од тренутне ситуације.

Још једна ствар, која нам може помоћи, а која у високим планинама стварно служи својој сврси, су балистичке куполе (на циљницима који их имају). Са њима можемо, у зависности од пада метка, на различитим удаљеностима, упоредо кориговати помјерање крста, још прије него што испалимо метак и одредимо удаљеност коју ћемо гађати. Као примјер наводимо Сwаровски БТ балистичке куполе, код којих претходно подесимо одређене удаљености и са помјерањем куполе на унапријед подешену тачку прије испаљивања само изаберемо удаљеност, на коју гађамо. Опет друге куполе омогућавају, да имамо на циљнику ознаке за тачно одређене (унапријед предвиђене) удаљености и са кликом увијек једноставно подесимо, на коју удаљеност ћемо гађати, јер се ваћ на куполи види, гђе морамо куполу прије гађања намјестити, да би смо постигли погодак на одређеној удаљености (примјер: АСВ балистичке куполе њемачког произвођача Зеисс). Уграђен ласерски даљинометар у оптичком циљнику је практичан, када очекујемо гађање на већој удаљености, а са собом не желимо носити превише додатне опреме.

Streljačka optika za različite načine lova

Streljačka optika za različite načine lova

За лов у високим планинама има смисла, да је највеће увећање бар десетоструко, а пречник објектива негђе између 42 и 48 мм, 50 мм представља некако већ максимум, јер би са већим пречником објектива само драстично повећали димензије и масу опреме а без праве додатне користи за лов у планинама.

Оптички циљници, намијењени лову у високим планинама, требају имати танак крст, који неће без потребе покривати превелики дио циља, најбоље у другој жаришној равни (што значи , да са промјеном увећања дебљина крста остаје константна).

Примјери: 2.5-15кс44, 3.5-18кс44, 2-16кс50,…

СВЕСТАНИ ОПТИЧКИ ЦИЉНИЦИ

Увијек, када искористимо ријеч »свестрано«,, треба бити свјестан, да ће резултат бити само оптималан избор компромиса. Ако би се морао одлучити за један оптички циљник, који ће ми служити за најразличитије начине лова, укратко изабрао бих општи циљник типа 2-12кс50 или нешто слично. Умјерене димензије и не превелика маса, довољно велики пречник објектива за лов у мраку и довољно широко подручје увећања, које је задовољавајуће и како за гађање на близу, тако и за далеко. Препоручујем такође и освјетљење за крст, које се често покаже као веома користан додатак, а код избор типа монтаже највјероватније бих се одлучио за монтирање оптичког циљника на шину. За остварење специфичних жеља у погледу различитих начина лова биће потребно надоградити своју ловачку опрему још неким комадом стрељачке оптике.

ОПШТЕ ПРЕПОРУКЕ

Прије куповине оптичког циљника, приликом избора се требамо водити следећим значајним чиниоцима: квалитет израде, квалитет сочива, могуће услуге након куповине, углед произвођача, ергономија производа итд. Гаранцијски рок, који нам даје произвођач за могуће поправке у примијећене грешке на производу, сигурно није занемарљив чинилац прије куповине. Најзначајније техничке карактеристике, које су важне и које треба имати на уму, а у зависности од наших потреба у лову, су: подручје увећања, пречник сочива, најмања и највећа удаљеност ока, минимално и максимално видно поље, мрачни фактор, пропустљивост свјетлости, освјетљење крста, подесива паралакса, отпорност на росење и воду, тежина,…

Поред општих, претходно набројаних чинилаца, треба имати на уму и неке корисне додатке, које нам нуди тржиште а који нам у лову могу олакшати живот. Издвојио бих освјетљење крста (обично са црвеном тачком), које је данас скоро неопходно, јер су крстови углавном изузетно танки, и то са разлогом! Што је тањи крст, мање нам заклања слику. Наравно, то такође значи, да ћемо у мраку због тамне позадине, тај крст веома тешко виђети.

Још посебно ми се чини важан и избор монтажних елемената, са којима ће циљник постати једно са пушком. Мислим, да су за лов практичне уклониве и поновљиве монтаже, јер можемо циљник, у густом, зараслом терену, једноставно одстранити и ставити у ранац (слично и у планинама, гђе је повремено потребно и нешто пењања). Ја циљник такође одстраним, када се ухватим темељног чишћења пушке,иначе би ми само био на путу приликом задатка.

Знам да је избор примјереног оптичког циљника захтијеван задатак, ипак тај задатак ћемо си значајно олакшати, када си јасно задамо сврху, у коју ћемо тај циљник користити, и при томе си још одредимо жељени ћеновни оквир. Споменућу још један смислен савјет, коју сам већ неколико пута послушао: однос цијене пушке и оптичког циљника треба бити отприлике 1:1. Тај савјет се најчешће покаже као прилично рационалан избор. На основу тих чинилаца вјероватно ћемо се ускоро приближити оптималном избору.

Па добар поглед!

Avtor: Renato Brodar

Galerija slik

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *