Skip to content

Usporedba različtnih načina zaštite sluha u lovu

  • Andraž 
Avtor članka v slovenščini: Renato Brodar

**************

Hrvatski

USPOREDBA RAZLIČITIH NAČINA ZAŠTITE SLUHA U LOVU

Svi profesionalni lovci i stariji puškari koje sam sreo u životu su tijekom razgovora glasno pričali. Uvjeren sam da se uzrok skriva u nagluhosti do koje je došlo zbog godina bavljenja lovom i pucanjem bez odgovarajuće zaštite sluha. Vjerujem da svi želimo očuvati svoj sluh u dobrom stanju čim duže i zato su nam danas dostupna različita pomagala da nam to omoguće – zašto ih onda ne bi upotrebljavali?

Svaka buka koja prelazi glasnoću od 85 decibela (dB) može uzrokovati trajno oštećenje sluha, a pucanje lovačkim oružjem skoro uvijek prelazi spomenutu vrijednost (obično se kreću između 100 dB i 180 dB). Činjenica je da svaki hitac (bez obzira dali se radi o kalibru 9×19, .223 Rem, 30-06 SPRG ili bilo kojem drugom) šteti sluhu i iako na se čini da neke puške prasnu manje glasno, i dalje nam oštećuju sluh. Ako to imamo na umu prije nego krenemo u lov, sigurno ćemo pomisliti na to da sa sobom uzmemo i odgovarajuću zaštitu.

Da bi smanjili vjerojatnost za takvu invalidnost, pogledajmo različita dostupna pomagala za zaštitu sluha. Imamo naušnjake i čepiće za uči. Obje vrste dalje dijelimo na pasivne (mehaničke) i aktivne (električne). Aktivni naušnjaci i čepići su sve prisutniji jer omogućavaju dobru komunikaciju, što pridonosi većoj sigurnosti u lovu (posebno se to odnosi na lov u skupinama, da uvijek znamo gdje se nalaze ostali lovci i psi).

PASIVNI NAUŠNJACI

Klasični naušnjaci su obično povezani naglavnom trakom, a svaku ušku pokriva slušalica koja štiti od vanjskih utjecaja. Slušalica je s unutarnje strane obložena s pjenom koja prigušuje zvuk. Naušnjaci obično uspješnije zaustavljaju prodor viših frekvencija.

Prednosti: Naušnjaci štite sve dijelove uha, a ne samo ušnog kanala. Na terenu nam ne mogu tako lako ispasti, što je uobičajeno s čepićima.

Slabosti: Manje su udobni od malih i priručnih čepića. Naušnjaci isto tako otežavaju transport i prenošenje. Smanjuju sve vrste zvuka zbog čega otežavaju komunikaciju i smanjuju čujnost pomicanja divljači, glasove u okolini i slično. Osim toga, mogu smetati i kod prislanja glave prema kundaku puške.

Pasivni naušnjaci

Pasivni naušnjaci

AKTIVNI NAUŠNJACI

Dimenzijski i vizualno su praktično jednaki kao klasični naušnjaci. Jedina razlika je ta da omogućavaju tehnološku prednost kod upotrebe.

Prednosti: S upotrebom aktivnih naušnjaka komunikacija teče neometano, dok se istovremeno jasno čuju zvukovi iz okoline (divljač, pomicanje,…). To pridonosi uspjehu u lovu i istovremeno štiti sluh smanjenjem zvuka hitca puške.

Slabosti: Viša cijena, ovisnost od rada baterija, slabiji modeli imaju slabiju vodootpornost.

Aktivni naušnjaci

Aktivni naušnjaci

PASIVNI ČEPIĆI ZA UŠI

Tradicionalni pjenasti čepići za uši su deformabilni i namijenjeni stavljanju u uši. Nakon stavljanja u uho, formiraju se u oblik prilagođen unutrašnjosti uha. Tako štite uho od buke i blokiraju zvučnim valovima ulazak do vitalnih dijelova uha. Čepići mogu biti različitih veličina i oblika, od jednokratnih do nešto trajnijih. Najčešće ih stavljamo tako da ih po dužini malo savijemo (suzimo), potisnemo u uho i počekamo da se vrate u prvotni oblik i tako prilagode obliku uha. Čepići se smatraju manje učinkoviti u usporedbi s naušnjacima.

Prednosti: Cjenovno su jako dostupni te jednostavni za prijenos i čuvanje. Bez obzira kako i kada prislonimo glavu prema kundaku, čepići nam nikada neće smetati.

Slabosti: Prigušuju sve zvukove, što ograničava osluhivanje pomicanja u šumi ili razgovor s prijateljem. Štite ušni kanal, ali ne i ostale dijelove uha, kao što su kosti iza uha, koje su isto na udaru tlačnog vala prilikom pucanja. Čepići su obično bolji za prigušivanje nižih frekvencija.

Pasivni čepići za uši

Pasivni čepići za uši

AKTIVNI ČEPIĆI ZA UŠI

Dimenzijski i vizualno su jako slični klasičnim čepićima za uši, no imaju veću upotrebljivost.

Prednosti: Aktivni čepići omogućavaju komunikaciju, ojačaju ostale zvuke iz okoline tijekom lova i štite uši od zvuka hitca. Tehnološki korisno pomagalo u jako kompaktnoj ambalaži.

Slabosti: Visoka cijena, ovisnost od rada baterija.

Aktivni čepići za uši

Svaki hitac bez odgovarajuće zaštite sluha može oštetiti osjetljiv mehanizam u unutarnjem uhu koji percipira vibracije i javlja mozgu što čujemo. Kada dođe do oštećenja tog organa nastaje šteta koje je ireverzibilna ili drugim riječima, stanje je nepopravljivo! Odgovoran lovac ne pazi samo na zakone, već i prirodu, okolinu, društvo te na koncu i sebe. Nije slučajnost da sve više država članica Europske Unije već dozvoljava upotrebu prigušivača zvuka.

**************

Srpski

POREĐENJE RAZLIČITIH OBLIKA ZAŠTITE SLUHA U LOVU

Svi profesionalni lovci i stariji puškari, koje sam u životu sretao, obično su u toku razgovora malo preglasni. Uvjeren sam, da je nagluvost uzrok toga, a do nje su dovele godine i godine lova te streljaštva bez adekvatne zaštite sluha. Vjerujem da svi želimo održati svoj sluh u dobrom stanju što je moguće duže, a danas su nam dostupni i različiti dodaci, koji nam mogu u tome pomoći – zašto ih onda ne bismo i koristili.

Svaka buka, koja prelazi glasnost 85 dB (decibela), može prouzrokovati trajno oštećenje sluha, a pucanje iz lovačkog oružja praktično uvijek prelazi spomenutu vrijednost (obično se vrijednosti kod pucnja kreću između 100 dB i 180 dB). Činjenica je da svaki pucanj ( bez obzira da li se radi o kalibru 9×19, .223 Rem, 30-06 SPRG ili nekom drugom) škodi sluhu i iako nam se čini, da su određene puške manje glasne, još uvijek uništavaju sluh. Ako to budemo imali na umu, prije nego što krenemo u lov, sigurno ćemo pomisliti na to, da sa sobom ponesemo još i odgovarajuću zaštitu sluha.

Da bismo smanjili vjerovatnoću bezvezne invalidnosti, trebamo se fokusirati na različite dodatke, sa namjenom zaštite sluha, koji su nam dostupni. Poznajemo prigušivače i čepiće za uši. I jedne i druge dijelimo na pasivne (mehaničke) i aktivne (elektronske). Aktivni prigušivači i čepići su sve više prisutni, jer omogućavaju dobru komunikaciju, a posljedično to znači i veću sigurnost prilikom lova ( kod grupnog lova je još posebno važno, da uvijek znamo, gdje se nalaze ostali lovci ili psi).

PASIVNI PRIGUŠIVAČI

Klasični prigušivači su obično povezani sa nosećim pojasom (trakom), koji nosimo na glavi, na svakom uhu se nalazi odgovarajuća slušalica, koja pokriva cijelo uho i svojim oblikom ga začepi i zaštiti od spoljnih uticaja. Slušalica je sa unutrašnje strane obložena pjenom, koja guši zvuk. Prigušivači su obično uspješniji kod gušenja viših frekvencija.

Prednosti: prigušivači štite sve dijelove uha, a ne samo ušni kanal. Na terenu ih nećemo tako lako izgubiti, što nam se može dogoditi sa čepićima.

Mane: nisu tako ugodni za upotrebu kao mali i praktični čepići, takođe je sa prigušivačima otežan transport i prenošenje. Guše sve vrste zvuka, zbog čega otežavaju komunikaciju i takođe kretanje divljači, glasove u okolini i sl. Takođe prigušivači znaju smetati kod naslanjanja glave na kopito puške.

Pasivni prigušivači

Pasivni prigušivači

AKTIVNI PRIGUŠIVAČI

Dimenzijski i vizuelno su praktično jednaki klasičnim priguševačima, ali za razliku od njih pri upotrebi omogućavaju tehnološku prednost.

Prednosti: prilikom upotrebe aktivnih prigušivača omogućena e komunikacija, takođe pojačavaju zvukove okoline (divljač, kretanje,…), što može biti odlučujuće za uspješnost u lovu, a istovremeno štite sluh gušeći zvuk pucnja puške.

Mane: veća cijena, zavisnost od baterija, lošiji modeli imaju teškoće sa vodootpornošću.

Aktivni prigušivači

Aktivni prigušivači

PASIVNI ČEPIĆI ZA UŠI

Tradicionalni čepići za uši (pjenasti) su deformabilni, a namijenjeni su stavljanju u uši, pri čemu dobiju oblik, koji odgovara unutrašnjosti uha. Tako štite uho od vanjske buke i zvučnim valovima blokiraju pristup do vitalnih dijelova uha. Čepiće možemo naći u različitim oblicima i veličinama, od onih za jednokratnu upotrebu do nešto trajnijih opcija. Najčešće ih stavljamo tako, da ih po dužini malo savijemo (suzimo), pritisnemo u uho i sačekamo da se vrate u prvobitni oblik i prilagode obliku uha. U poređenju sa prigušivačima, čepići važe za manje učinkovit izbor.

Prednosti: cjenovno veoma ugodan izbor, veoma kompaktne dimenzije za prenošenje i čuvanje. Bez obzira na to, kako i kad naslonimo glavu na kopito, nikada nam neće biti na putu.

Mane: guše sve vrste zvuka, što nas ograničava u slušanju kretnji u šumi ili razgovora sa prijateljima. Štite ušni kanal ali ne i ostale dijelove uha, kao što su kosti iza uha (i one mogu zbog dovoljno jakog talasa pritiska prilikom pucnja, prouzrokovati gubitak sluha). Čepići su obično bolju za gušenje nižih frekvencija.

Pasivni čepići za uši

Pasivni čepići za uši

AKTIVNI ČEPIĆI ZA UŠI

Dimenzijski i vizuelno su prilično slični klasičnim čepićima za uši, samo je sa njima raširena njihova upotreba.

Prednosti: kod upotrebe aktivnih čepića je omogućena komunikacija, jačaju ostale zvukove iz okoline u toku lova, a štite uši od pucnja. Tehnološko koristan dodatak u izuzetno kompaktni ambalaži.

Mane:visoka cijena, zavisnost od baterija.

Aktivni čepići za uši

Aktivni čepići za uši

Svaki pucanj, bez odgovarajuće zaštite sluha, može oštetiti veoma osjetljiv mehanizam u unutrašnjem uhu, koji prepoznaje vibracije i poručuje mozgu, šta čujemo. Kada dođe do povrede tog organa, povreda je ireverzibilna odnosno drugim riječima: stanje je nepopravljivo! Odgovoran lovac ne odgovara samo zakonskom aktu, nego i prirodi, okolini, društvu i ne manje važno sebi. Nije slučajnost, da sve više država članica Evropske unije već dozvoljava korišćenje prigušivača zvuka.

**************

Српски

ПОРЕЂЕЊЕ РАЗЛИЧИТИХ ОБЛИКА ЗАШТИТЕ СЛУХА У ЛОВУ

Сви професионални ловци и старији пушкари, које сам у животу сретао, обично су у току разговора мало прегласни. Увјерен сам, да је наглувост узрок тога, а до ње су довеле године и године лова те стрељаштва без адекватне заштите слуха. Вјерујем да сви желимо одржати свој слух у добром стању што је могуће дуже, а данас су нам доступни и различити додаци, који нам могу у томе помоћи – зашто их онда не бисмо и користили.

Свака бука, која прелази гласност 85 дБ (децибела), може проузроковати трајно оштећење слуха, а пуцање из ловачког оружја практично увијек прелази споменуту вриједност (обично се вриједности код пуцња крећу између 100 дБ и 180 дБ). Чињеница је да сваки пуцањ ( без обзира да ли се ради о калибру 9кс19, .223 Рем, 30-06 СПРГ или неком другом) шкоди слуху и иако нам се чини, да су одређене пушке мање гласне, још увијек уништавају слух. Ако то будемо имали на уму, прије него што кренемо у лов, сигурно ћемо помислити на то, да са собом понесемо још и одговарајућу заштиту слуха.

Да бисмо смањили вјероватноћу безвезне инвалидности, требамо се фокусирати на различите додатке, са намјеном заштите слуха, који су нам доступни. Познајемо пригушиваче и чепиће за уши. И једне и друге дијелимо на пасивне (механичке) и активне (електронске). Активни пригушивачи и чепићи су све више присутни, јер омогућавају добру комуникацију, а посљедично то значи и већу сигурност приликом лова ( код групног лова је још посебно важно, да увијек знамо, гђе се налазе остали ловци или пси).

ПАСИВНИ ПРИГУШИВАЧИ

Класични пригушивачи су обично повезани са носећим појасом (траком), који носимо на глави, на сваком уху се налази одговарајућа слушалица, која покрива цијело ухо и својим обликом га зачепи и заштити од спољних утицаја. Слушалица је са унутрашње стране обложена пјеном, која гуши звук. Пригушивачи су обично успјешнији код гушења виших фреквенција.

Предности: пригушивачи штите све дијелове уха, а не само ушни канал. На терену их нећемо тако лако изгубити, што нам се може догодити са чепићима.

Мане: нису тако угодни за употребу као мали и практични чепићи, такође је са пригушивачима отежан транспорт и преношење. Гуше све врсте звука, због чега отежавају комуникацију и такође кретање дивљачи, гласове у околини и сл. Такође пригушивачи знају сметати код наслањања главе на копито пушке.

ПАСИВНИ ПРИГУШИВАЧИ

ПАСИВНИ ПРИГУШИВАЧИ

АКТИВНИ ПРИГУШИВАЧИ

Димензијски и визуелно су практично једнаки класичним пригушевачима, али за разлику од њих при употреби омогућавају технолошку предност.

Предности: приликом употребе активних пригушивача омогућена е комуникација, такође појачавају звукове околине (дивљач, кретање,…), што може бити одлучујуће за успјешност у лову, а истовремено штите слух гушећи звук пуцња пушке.

Мане: већа цијена, зависност од батерија, лошији модели имају тешкоће са водоотпорношћу.

АКТИВНИ ПРИГУШИВАЧИ

АКТИВНИ ПРИГУШИВАЧИ

ПАСИВНИ ЧЕПИЋИ ЗА УШИ

Традиционални чепићи за уши (пјенасти) су деформабилни, а намијењени су стављању у уши, при чему добију облик, који одговара унутрашњости уха. Тако штите ухо од вањске буке и звучним валовима блокирају приступ до виталних дијелова уха. Чепиће можемо наћи у различитим облицима и величинама, од оних за једнократну употребу до нешто трајнијих опција. Најчешће их стављамо тако, да их по дужини мало савијемо (сузимо), притиснемо у ухо и сачекамо да се врате у првобитни облик и прилагоде облику уха. У поређењу са пригушивачима, чепићи важе за мање учинковит избор.

Предности: ћеновно веома угодан избор, веома компактне димензије за преношење и чување. Без обзира на то, како и кад наслонимо главу на копито, никада нам неће бити на путу.

Мане: гуше све врсте звука, што нас ограничава у слушању кретњи у шуми или разговора са пријатељима. Штите ушни канал али не и остале дијелове уха, као што су кости иза уха (и оне могу због довољно јаког таласа притиска приликом пуцња, проузроковати губитак слуха). Чепићи су обично бољу за гушење нижих фреквенција.

ПАСИВНИ ЧЕПИЋИ ЗА УШИ

ПАСИВНИ ЧЕПИЋИ ЗА УШИ

АКТИВНИ ЧЕПИЋИ ЗА УШИ

Димензијски и визуелно су прилично слични класичним чепићима за уши, само је са њима раширена њихова употреба.

Предности: код употребе активних чепића је омогућена комуникација, јачају остале звукове из околине у току лова, а штите уши од пуцња. Технолошко користан додатак у изузетно компактни амбалажи.

Мане:висока цијена, зависност од батерија.

АКТИВНИ ЧЕПИЋИ ЗА УШИ

АКТИВНИ ЧЕПИЋИ ЗА УШИ

Сваки пуцањ, без одговарајуће заштите слуха, може оштетити веома осјетљив механизам у унутрашњем уху, који препознаје вибрације и поручује мозгу, шта чујемо. Када дође до повреде тог органа, повреда је иреверзибилна односно другим ријечима: стање је непоправљиво! Одговоран ловац не одговара само законском акту, него и природи, околини, друштву и не мање важно себи. Није случајност, да све више држава чланица Европске уније већ дозвољава коришћење пригушивача звука.

**************

Slovenščina

PRIMERJAVA MED RAZLIČNIMI VRSTAMI ZAŠČITE SLUHA NA LOVU

Vsi profesionalni strelci in starejši lovci, ki sem jih spoznal v svojem življenju, so med pogovorom običajno malo preglasni. Prepričan sem, da je razlog, ki se skriva za njihovim glasnim govorjenjem naglušnost, ki so jo povzročila dolga leta na lovu in streljanju brez ustrezne zaščite sluha. Verjamem, da si vsi želimo, da naš sluh ostane v dobrem stanju čim dlje, prav tako pa imamo dandanes na voljo več vrst zaščite sluha – zakaj jih ne bi uporabili?

Vsak hrup nad 85 dB (decibelov) lahko povzroči trajne poškodbe sluha. Praktično vsako streljanje z lovskim orožjem preseže ta prag (najpogostejše vrednosti decibelov so med 100 dB in 180 dB). Dejstvo je, da je vsak pok (ne glede na to uporabljamo kaliber 9×19, .223 Rem, 30-06 SPRG ali kaj drugega) škodljiv za naš sluh in čeprav so nekateri kalibri glasnejši od drugih, prav vsi prisostvujejo k izgubi sluha. S tem dejstvom v mislih, poskrbimo, da bomo pred vsakim lovom in uporabi strelnega orožja naprej poskrbeli za ustrezno zaščito sluha.

Da bi zmanjšali verjetnost invalidnosti iz malomarnosti, ki se ji je mogoče povsem izogniti, si poglejmo različne pripomočke, ki so nam lahko v veliko pomoč pri zaščiti sluha. Poznamo glušnike in čepke za ušesa. Te in druge vrste zaščit pred izgubo sluha delimo na pasivne (mehanske) in aktivne (elektronske).

Zmerom bolj se uporabljajo aktivni glušniki, saj ne ovirajo človeške komunikacije. Ta pa igra pomembno vlogo pri zagotavljanju splošne varnosti vseh udeležencev (predvsem je pomembno vedeti, kje točno se nahajajo drugi lovci in psi).

PASIVNI GLUŠNIKI

Klasični glušniki so običajno povezani z nosilnim obročem (pasom), ki si ga uporabnik povezne na glavo. Na vsaki strani obroča je velika slušalka, ki pokrije celoten uhelj in ga tako učinkovito zatesni pred vplivi zunanjega okolja. Z notranje strani so slušalke obložene s penastim materialom, ki dodatno duši zvok. Glušniki so bolj učinkoviti pri dušenju višjih frekvenc.

Prednosti: Glušniki ščitijo vse dele ušesa, ne samo ušesnega kanala. Na terenu jih ne bomo zlahka izgubili, kakor se rado zgodi pri uporabi čepkov za ušesa.

Slabosti: So manj udobni in priročni za nošenje kot čepki za ušesa. Pasivni glušniki blokirajo vse vrste zvoka, zato nas ovirajo pri komuniciranju s preostalimi udeleženci lova. Prav tako z njimi ne bomo mogli poslušati premikanja divjadi in drugih zvokov v gozdu. Še več, med prislanjanjem lica k puški so nam glušniki pogosto v napoto.

Pasivni glušniki

Pasivni glušniki

AKTIVNI GLUŠNIKI

Kar zadeva velikost in fizične lastnosti aktivnih glušnikov, ti niso nič drugačni od pasivnih različic. Toda pri sami uporabi imajo aktivni glušniki številne tehnološke prednosti.

Prednosti: Pri uporabi aktivnih glušnikov komunikacija ni ovirana. Ne samo to, aktivni glušniki ublažijo poke strelov, a hkrati ojačajo zvoke v prostoru (divjad v bližini, gibanje, …),. Zato so v nam veliko pomoč tako pri zaščiti sluha kot uspehu na lovu.

Slabosti: Višja cena, odvisnost od baterijskih vložkov, nizkokakovostni modeli niso vodoodporni.

Aktivni glušniki

Aktivni glušniki

PASIVNI ČEPKI

Klasični ušesni čepki (iz pene) so deformabilni in namenjeni vstavljanju v ušesni kanal. Njihova oblika se prilega notranjosti ušesa. Pasivni čepki nas ščitijo pred zunanjim hrupom tako, da blokirajo zvočne valove pred vstopom v vitalne dele ušesa. Ti čepki so na voljo v vseh oblikah in velikostih, od takih, ki so namenjeni enkratni uporabi do trajnejših rešitev.

Ponavadi jih vstavimo tako, da jih zvijemo po dolžini (jih zožamo) in potisnemo v uho. Tam se mehak material čepkov počasi povrne v prvotno obliko in se prilagodi obliki ušesnega kanala. Čepki za ušesa so manj učinkoviti od glušnikov.

Prednosti: Pasivni čepki so cenovno ugodna možnost, ki jih je zarai kompaktnih dimenzij moč preprosto nositi in shranjevati. Prav tako pa nam pri merjenju s puško ne bodo v napoto.

Slabosti: Dušijo vse vrste zvoka, zaradi česar nam onemogočajo prisluškovanje pritajenim premikom divjadi in drugim zvokom v gozdu. Pasivni čepki za ušesa ovirajo tudi komunikacijo med udeleženci lova. Učinkovitejši so pri dušenju nižjih zvočnih frekvenc.

Čepki za ušesa ščitijo le ušesni kanal, ne pa tudi drugih delov ušesa, kot so mastoidne kosti za ušesi (v primeru dovolj močnih tlačnih valov ob pokih strelnega orožja lahko tudi te kosti povzročijo izgubo sluha).

Pasivni čepki

Pasivni čepki

AKTIVNI ČEPKI

Kar se tiče kompaktnih dimenzij in oblike, so aktivni ušesni čepki precej podobni klasičnim (pasivnim) različicam, vendar so veliko bolj koristni.

Prednosti: Komunikacija med lovci lahko gladko poteka. Ti ušesni čepki ojačajo zvoke iz okolice, a hkrati ščitijo ušesa pred poki strelov. Na splošno gre za tehnološko izpopolnjen pripomoček v izjemno priročni embalaži.

Slabosti: Visoka cena, odvisnost od baterijskih vložkov.

Aktivni čepki

Aktivni čepki

Zaključek

Brez ustrezne zaščite sluha lahko vsak pok poškoduje izredno občutljiv mehanizem notranjega ušesa, ki zazna zvočne vibracije in signalizira možganom, kaj slišimo. Pri poškodbah sluhah je okvara nepopravljiva. Z drugimi besedami: situaciji ni mogoče pomagati!

Odgovorni lovec ne upošteva le zakonodaje, temveč tudi naravo, okolje, družbo in nenazadnje samega sebe. Ni naključje, da vse več držav članic Evropske unije sprejema zakonodajne predloge, ki dovoljujejo uporabo dušilcev zvoka.

**************

македонски

СПОРЕДБА МЕЃУ РАЗЛИЧНА ЗАШТИТА НА СЛУХОТ

Сите професионални ловци и стари оружари кои сум ги сретнал во мојот живот биле обично малку прегласни кога сме разговарале. Убеден сум дека причината за наглувоста се крие во години и години на лов и пукање без соодветна заштита на слухот. Верувам дека сите ние сакаме да го одржиме слухот во добра состојба колку што е можно подолго, а денес имаме и разни алатки што можат да ни помогнат – зошто да не ги користите?

Било каква галама поголема од 85 dB (децибели) може да предизвика трајно оштетување на слухот а при стрелање со ловечко оружје практично секогаш се надминува ова ниво на гласност (нормално при стрелање гласноста се движи од 100 dB до 180 dB). Факт е дека секое пукање (без разлика на тоа дали калибар 9×19, .223 Rem, 30-06 SPRG или нешто друго) е штетен за слухот, и иако сметаме дека одредени пиштоли не звучат гласно, тие сепак го уништуваат слухот. Ако го имаме ова во предвид, пред да одиме на лов, сигурно ќе помислиме на тоа дека треба да понесеме и соодветна заштита на слухот.

Со цел да се намали веројатноста за непотребна инвалидност, ние се фокусираме на различни направи кои ни се достапни за да го заштитиме слухот. Постојат наушници и чепови за уши. Двете од нив се понатаму поделени на пасивни (механички) и активни (електронски). Активни антифони стануваат се повеќе и повеќе присутни, бидејќи овозможуваат добра комуникација, а со тоа и поголема безбедност во ловот (многу е важно при ловење во групи да знае каде се наоѓаат другите ловци или кучињата).

ПАСИВНИ АНТИФОНИ

Класичните антифони обично се поврзани со лента за носење која се носи на главата и на секое уво има соодветна слушалка која го покрива целото уво и со својата форма го затнува од надворешни влијанија. Слушалката е внатре обложена со пена која го пригушува звукот. Антифоните се обично поефикасни во затнување на повисоките фреквенции.

Предности: Антифоните ги штитат сите делови од увото, а не само ушниот канал. На терен, не ги губиме толку лесно како што често се случува со чеповите.

Недостатоци: Тие не се толку удобни за користење како мали и практични чепови, исто така потешки за носење заради големината. Тие придушуваат секаков вид на звук, што ја отежнува комуникацијата и исто така не го слушаме дивечот, гласовите во околината итн. Не се многу удобни кога ја подпираме главата на кундакот од пушката при пукање.

ПАСИВНИ АНТИФОНИ

ПАСИВНИ АНТИФОНИ

АКТИВНИ АНТИФОНИ

Димензионални и визуелно тие се речиси идентични со класичните антифони но за разлика од нив, нудат технолошка предност при употреба.

Предности: При користење на активни антифони, комуникацијата е овозможена, како и звуци од околината (дивеч, движење, …), што може да помогне при успехот на ловот, а истовремено го заштитува слухот со ублажување на звукот од пушката.

Недостатоци: Повисока цена, зависност од батерискии, полоши модели имаат проблеми со водоотпорност.

АКТИВНИ АНТИФОНИ

АКТИВНИ АНТИФОНИ

ПАСИВНИ ЧЕПОВИ ЗА УШИ

Традиционалните чепови (пенасти) се деформабилни и се наменети за вметнување во ушите, создавајќи форма која се вклопува во внатрешноста на увото. Ова го штити увото од надворешна галама и ги блокира звучните бранови од влегувањето во увото до виталните делови. Чеповите се постојат во различни големини и форми, некој за една употреба и други малку по трајни. Најчесто, тие се вметнуваат така што малку ги смотуваме по должината (ги тесниме), вметнуваме во увото и чекаме да се вратат во оригиналната форма и да се прилагодат на формата на ушите. Чепови се сметаат за помалку ефикасни во споредба со антифоните.

Предности: Достапна цена, многу компактни димензии за пренос и складирање. Без оглед на тоа како и кога ја подпираме главата на кундакот, никогаш нема да ни пречат.

Недостатоци: Го задушуваат секаков вид на звук, кој нè ограничува при слушање на движења во шумата или додека разговараме со некој пријател. Тие го штитат ушниот канал, но не и другите делови на увото, како што се коските на увото (исто така може да предизвика губење на слухот при доволно силен притисок од воздушен бран во моментот на пукање). Чеповите се обично подобри во намалување на пониските фреквенции.

ПАСИВНИ ЧЕПОВИ ЗА УШИ

ПАСИВНИ ЧЕПОВИ ЗА УШИ

АКТИВНИ ЧЕПОВИ

Димензионални и визуелно прилично слични на класичните чепови, но со проширена употреба.

Предности: Кога користиме активни чепови, возможна е комуникација, ги засилува другите звуци од околината и ни ги штити ушите само од пукот. Технолошко корисен уред во екстремно компактна форма.

Недостатоци: Висока цена, зависност од батерии.

АКТИВНИ ЧЕПОВИ

АКТИВНИ ЧЕПОВИ

Секој истрел без соодветна заштита на слухот може да го оштети многу чувствителниот механизам во внатрешноста на увото што ги детектира вибрациите и му кажува на мозокот што се слуша. Кога доаѓа до ваква повреда, штетата е неповратна. Одговорен ловец не е одговорен исклучиво за законски акти, но и за природата, животната средина, општеството и исто така за себе. Не е случајно што се повеќе и повеќе земји-членки на Европската унија дозволуваат употреба на антифони.

Galerija slik

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)