Скочи на садржај

Usporedba različtnih načina zaštite sluha u lovu

  • Andraž 

POREĐENJE RAZLIČITIH OBLIKA ZAŠTITE SLUHA U LOVU

Svi profesionalni lovci i stariji puškari, koje sam u životu sretao, obično su u toku razgovora malo preglasni. Uvjeren sam, da je nagluvost uzrok toga, a do nje su dovele godine i godine lova te streljaštva bez adekvatne zaštite sluha. Vjerujem da svi želimo održati svoj sluh u dobrom stanju što je moguće duže, a danas su nam dostupni i različiti dodaci, koji nam mogu u tome pomoći – zašto ih onda ne bismo i koristili.

Svaka buka, koja prelazi glasnost 85 dB (decibela), može prouzrokovati trajno oštećenje sluha, a pucanje iz lovačkog oružja praktično uvijek prelazi spomenutu vrijednost (obično se vrijednosti kod pucnja kreću između 100 dB i 180 dB). Činjenica je da svaki pucanj ( bez obzira da li se radi o kalibru 9×19, .223 Rem, 30-06 SPRG ili nekom drugom) škodi sluhu i iako nam se čini, da su određene puške manje glasne, još uvijek uništavaju sluh. Ako to budemo imali na umu, prije nego što krenemo u lov, sigurno ćemo pomisliti na to, da sa sobom ponesemo još i odgovarajuću zaštitu sluha.

Da bismo smanjili vjerovatnoću bezvezne invalidnosti, trebamo se fokusirati na različite dodatke, sa namjenom zaštite sluha, koji su nam dostupni. Poznajemo prigušivače i čepiće za uši. I jedne i druge dijelimo na pasivne (mehaničke) i aktivne (elektronske). Aktivni prigušivači i čepići su sve više prisutni, jer omogućavaju dobru komunikaciju, a posljedično to znači i veću sigurnost prilikom lova ( kod grupnog lova je još posebno važno, da uvijek znamo, gdje se nalaze ostali lovci ili psi).

PASIVNI PRIGUŠIVAČI

Klasični prigušivači su obično povezani sa nosećim pojasom (trakom), koji nosimo na glavi, na svakom uhu se nalazi odgovarajuća slušalica, koja pokriva cijelo uho i svojim oblikom ga začepi i zaštiti od spoljnih uticaja. Slušalica je sa unutrašnje strane obložena pjenom, koja guši zvuk. Prigušivači su obično uspješniji kod gušenja viših frekvencija.

Prednosti: prigušivači štite sve dijelove uha, a ne samo ušni kanal. Na terenu ih nećemo tako lako izgubiti, što nam se može dogoditi sa čepićima.

Mane: nisu tako ugodni za upotrebu kao mali i praktični čepići, takođe je sa prigušivačima otežan transport i prenošenje. Guše sve vrste zvuka, zbog čega otežavaju komunikaciju i takođe kretanje divljači, glasove u okolini i sl. Takođe prigušivači znaju smetati kod naslanjanja glave na kopito puške.

Pasivni prigušivači

Pasivni prigušivači

AKTIVNI PRIGUŠIVAČI

Dimenzijski i vizuelno su praktično jednaki klasičnim priguševačima, ali za razliku od njih pri upotrebi omogućavaju tehnološku prednost.

Prednosti: prilikom upotrebe aktivnih prigušivača omogućena e komunikacija, takođe pojačavaju zvukove okoline (divljač, kretanje,…), što može biti odlučujuće za uspješnost u lovu, a istovremeno štite sluh gušeći zvuk pucnja puške.

Mane: veća cijena, zavisnost od baterija, lošiji modeli imaju teškoće sa vodootpornošću.

Aktivni prigušivači

Aktivni prigušivači

PASIVNI ČEPIĆI ZA UŠI

Tradicionalni čepići za uši (pjenasti) su deformabilni, a namijenjeni su stavljanju u uši, pri čemu dobiju oblik, koji odgovara unutrašnjosti uha. Tako štite uho od vanjske buke i zvučnim valovima blokiraju pristup do vitalnih dijelova uha. Čepiće možemo naći u različitim oblicima i veličinama, od onih za jednokratnu upotrebu do nešto trajnijih opcija. Najčešće ih stavljamo tako, da ih po dužini malo savijemo (suzimo), pritisnemo u uho i sačekamo da se vrate u prvobitni oblik i prilagode obliku uha. U poređenju sa prigušivačima, čepići važe za manje učinkovit izbor.

Prednosti: cjenovno veoma ugodan izbor, veoma kompaktne dimenzije za prenošenje i čuvanje. Bez obzira na to, kako i kad naslonimo glavu na kopito, nikada nam neće biti na putu.

Mane: guše sve vrste zvuka, što nas ograničava u slušanju kretnji u šumi ili razgovora sa prijateljima. Štite ušni kanal ali ne i ostale dijelove uha, kao što su kosti iza uha (i one mogu zbog dovoljno jakog talasa pritiska prilikom pucnja, prouzrokovati gubitak sluha). Čepići su obično bolju za gušenje nižih frekvencija.

Pasivni čepići za uši

Pasivni čepići za uši

AKTIVNI ČEPIĆI ZA UŠI

Dimenzijski i vizuelno su prilično slični klasičnim čepićima za uši, samo je sa njima raširena njihova upotreba.

Prednosti: kod upotrebe aktivnih čepića je omogućena komunikacija, jačaju ostale zvukove iz okoline u toku lova, a štite uši od pucnja. Tehnološko koristan dodatak u izuzetno kompaktni ambalaži.

Mane:visoka cijena, zavisnost od baterija.

Aktivni čepići za uši

Aktivni čepići za uši

Svaki pucanj, bez odgovarajuće zaštite sluha, može oštetiti veoma osjetljiv mehanizam u unutrašnjem uhu, koji prepoznaje vibracije i poručuje mozgu, šta čujemo. Kada dođe do povrede tog organa, povreda je ireverzibilna odnosno drugim riječima: stanje je nepopravljivo! Odgovoran lovac ne odgovara samo zakonskom aktu, nego i prirodi, okolini, društvu i ne manje važno sebi. Nije slučajnost, da sve više država članica Evropske unije već dozvoljava korišćenje prigušivača zvuka.

ПОРЕЂЕЊЕ РАЗЛИЧИТИХ ОБЛИКА ЗАШТИТЕ СЛУХА У ЛОВУ

Сви професионални ловци и старији пушкари, које сам у животу сретао, обично су у току разговора мало прегласни. Увјерен сам, да је наглувост узрок тога, а до ње су довеле године и године лова те стрељаштва без адекватне заштите слуха. Вјерујем да сви желимо одржати свој слух у добром стању што је могуће дуже, а данас су нам доступни и различити додаци, који нам могу у томе помоћи – зашто их онда не бисмо и користили.

Свака бука, која прелази гласност 85 дБ (децибела), може проузроковати трајно оштећење слуха, а пуцање из ловачког оружја практично увијек прелази споменуту вриједност (обично се вриједности код пуцња крећу између 100 дБ и 180 дБ). Чињеница је да сваки пуцањ ( без обзира да ли се ради о калибру 9кс19, .223 Рем, 30-06 СПРГ или неком другом) шкоди слуху и иако нам се чини, да су одређене пушке мање гласне, још увијек уништавају слух. Ако то будемо имали на уму, прије него што кренемо у лов, сигурно ћемо помислити на то, да са собом понесемо још и одговарајућу заштиту слуха.

Да бисмо смањили вјероватноћу безвезне инвалидности, требамо се фокусирати на различите додатке, са намјеном заштите слуха, који су нам доступни. Познајемо пригушиваче и чепиће за уши. И једне и друге дијелимо на пасивне (механичке) и активне (електронске). Активни пригушивачи и чепићи су све више присутни, јер омогућавају добру комуникацију, а посљедично то значи и већу сигурност приликом лова ( код групног лова је још посебно важно, да увијек знамо, гђе се налазе остали ловци или пси).

ПАСИВНИ ПРИГУШИВАЧИ

Класични пригушивачи су обично повезани са носећим појасом (траком), који носимо на глави, на сваком уху се налази одговарајућа слушалица, која покрива цијело ухо и својим обликом га зачепи и заштити од спољних утицаја. Слушалица је са унутрашње стране обложена пјеном, која гуши звук. Пригушивачи су обично успјешнији код гушења виших фреквенција.

Предности: пригушивачи штите све дијелове уха, а не само ушни канал. На терену их нећемо тако лако изгубити, што нам се може догодити са чепићима.

Мане: нису тако угодни за употребу као мали и практични чепићи, такође је са пригушивачима отежан транспорт и преношење. Гуше све врсте звука, због чега отежавају комуникацију и такође кретање дивљачи, гласове у околини и сл. Такође пригушивачи знају сметати код наслањања главе на копито пушке.

ПАСИВНИ ПРИГУШИВАЧИ

ПАСИВНИ ПРИГУШИВАЧИ

АКТИВНИ ПРИГУШИВАЧИ

Димензијски и визуелно су практично једнаки класичним пригушевачима, али за разлику од њих при употреби омогућавају технолошку предност.

Предности: приликом употребе активних пригушивача омогућена е комуникација, такође појачавају звукове околине (дивљач, кретање,…), што може бити одлучујуће за успјешност у лову, а истовремено штите слух гушећи звук пуцња пушке.

Мане: већа цијена, зависност од батерија, лошији модели имају тешкоће са водоотпорношћу.

АКТИВНИ ПРИГУШИВАЧИ

АКТИВНИ ПРИГУШИВАЧИ

ПАСИВНИ ЧЕПИЋИ ЗА УШИ

Традиционални чепићи за уши (пјенасти) су деформабилни, а намијењени су стављању у уши, при чему добију облик, који одговара унутрашњости уха. Тако штите ухо од вањске буке и звучним валовима блокирају приступ до виталних дијелова уха. Чепиће можемо наћи у различитим облицима и величинама, од оних за једнократну употребу до нешто трајнијих опција. Најчешће их стављамо тако, да их по дужини мало савијемо (сузимо), притиснемо у ухо и сачекамо да се врате у првобитни облик и прилагоде облику уха. У поређењу са пригушивачима, чепићи важе за мање учинковит избор.

Предности: ћеновно веома угодан избор, веома компактне димензије за преношење и чување. Без обзира на то, како и кад наслонимо главу на копито, никада нам неће бити на путу.

Мане: гуше све врсте звука, што нас ограничава у слушању кретњи у шуми или разговора са пријатељима. Штите ушни канал али не и остале дијелове уха, као што су кости иза уха (и оне могу због довољно јаког таласа притиска приликом пуцња, проузроковати губитак слуха). Чепићи су обично бољу за гушење нижих фреквенција.

ПАСИВНИ ЧЕПИЋИ ЗА УШИ

ПАСИВНИ ЧЕПИЋИ ЗА УШИ

АКТИВНИ ЧЕПИЋИ ЗА УШИ

Димензијски и визуелно су прилично слични класичним чепићима за уши, само је са њима раширена њихова употреба.

Предности: код употребе активних чепића је омогућена комуникација, јачају остале звукове из околине у току лова, а штите уши од пуцња. Технолошко користан додатак у изузетно компактни амбалажи.

Мане:висока цијена, зависност од батерија.

АКТИВНИ ЧЕПИЋИ ЗА УШИ

АКТИВНИ ЧЕПИЋИ ЗА УШИ

Сваки пуцањ, без одговарајуће заштите слуха, може оштетити веома осјетљив механизам у унутрашњем уху, који препознаје вибрације и поручује мозгу, шта чујемо. Када дође до повреде тог органа, повреда је иреверзибилна односно другим ријечима: стање је непоправљиво! Одговоран ловац не одговара само законском акту, него и природи, околини, друштву и не мање важно себи. Није случајност, да све више држава чланица Европске уније већ дозвољава коришћење пригушивача звука.

Galerija slik

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *